مشکی سفید

رنگ مشکی سفید یکی از رنگ های اصلی می باشد.