طوسی تیره

طوسی تیره یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی مشکی می باشد.