طوسی مشکی

طوسی مشکی یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی سفید و مشکی می باشد.