طوسی سفید

طوسی سفید یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی مشکی و سفید می باشد.