لیمویی

لیمویی یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی زرد می باشد.