طوسی روشن

طوسی روشن یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی مشکی و سفید می باشد.