زیتونی

زیتونی یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی سبز می باشد.