سفید آبی

رنگ سفید آبی یکی از رنگ های اصلی می باشد.