سفید طوسی

رنگ سفید طوسی یکی از رنگ های اصلی می باشد.