سفید سبز

سفید سبز یکی از رنگ های ترکیبی در طیف رنگی صفید و سبز می باشد.